Οι Υπηρεσίες μας
1.Το Συμμετοχικό Σύστημα Εγγυήσεων (ΣυΣυΕ) εγγυάται την ποιότητα του προϊόντος, των δεσμών του με τον τόπο παραγωγής, τη δίκαιη αναδιανομή της προστιθέμενης αξίας στους κτηνοτρόφους και στους μικρούς τυροκόμους και την αειφορική σχέση μεταξύ ανθρώπων, ζώων και φύσης. Υποστηρίζεται από τις υπηρεσίες της Terra Thessalia(χρήση εργαλείων υψηλής τεχνολογίας) με την ενεργή συμμετοχή των φορέων και παραγωγών της, της τοπικής κοινωνίας, και των συνεργαζόμενων πανεπιστημιακών εργαστηρίων.
2.Παροχή στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ορθολογικού (εξατομικευμένου και ισόρροπου) σιτηρεσίου και βελτίωση βοσκοτόπων. Την εφαρμογή της υπηρεσίας συντονίζει η Terra Thessalia, με τη συμμετοχή ομάδας πανεπιστημιακών ειδικών και ερευνητών, στελεχών αναπτυξιακών εταιριών και ζωοτεχνών των Κτηνοτροφικών Συνεταιρισμών.
3.Μάρκετινγκ για την προώθηση των γαλακτοκομικών προϊόντων Terra Thessalia με ιδιαίτερο προσανατολισμό στην αναζήτηση αγορών με ειδικά ενδιαφέροντα και στην προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τις θεσσαλικής κτηνοτροφίας.
4.Προώθηση σχεδίων Έρευνας και ανάπτυξης τα οποία υποστηρίζουν τη μεταφορά και εφαρμογή ερευνητικών αποτελεσμάτων σε όλο το φάσμα της γαλακτοκομικής παραγωγής.
Terra Thessalia
Κτίριο Σ.Θ.Ε.Β.
Λεωφ. Καραμανλή και Βιομηχανίας
41335 Λάρισα
T. 69 06 93 97 35
E.
Facebook LinkedIn YouTube
Developed by: Cosmos Online