Ποιοι είμαστε - Ο φορέας διαχείρισης
Φορέας Συνεργασίας των μικρών γαλακτοκομικών περιοχών Θεσσαλίας
«TERRA THESSALIA»
Στόχοι - ρόλος
 1. επεξεργασία και εφαρμογή μιας στρατηγικής για το κλάστερ
 2. οργάνωση και παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών:
  • εφαρμογή του συμμετοχικού συστήματος εγγύησης
  • διατροφή και σύστημα σιτηρεσίου
  • μάρκετινγκ και προώθηση προϊόντων
  • συντονισμός επαφών με τις αγορές
  • αναζήτηση χρηματοδοτήσεων και προγραμμάτων Ε&Α
Υπηρεσίες
 1. Εφαρμογή και παρακολούθησης συμμετοχικού συστήματος εγγύησης για την αξιοποίηση των δεσμών της παραγωγής αιγοπρόβειου γάλακτος με τις περιοχές εκτροφής τους, στοχεύοντας σε μια κατηγορία καταναλωτών που ενδιαφέρονται για τα προϊόντα ενός τόπου.
  Σύστημα το οποίο:
  • Επιτρέπει στους τοπικούς δρώντες να εγγυηθούν με τα δικά τους μέσα και τρόπους την εσωτερική και εξωτερική ποιότητα των γαλακτοκομικών προϊόντων τους.
  • Βασίζεται σε προδιαγραφές που αφορούν όλους τους τομείς της γαλακτοκομικής αλυσίδας (βοσκότοπος, φυλή ζώου, ζωοτροφές εγγύτητας, υγεία και ποιότητα προϊόντων κ.ά.)
  • Ενσωματώνει τις επίσημες πιστοποιήσεις (ΠΟΠ, εργαστηρίων) για τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και των δεσμών του με το τόπο παραγωγής.
  • Εγγυάται το Σήμα Ποιότητας των μικρών γαλακτοκομικών περιοχών της Θεσσαλίας.
  • Αποτελεί τέλος έναν οδηγό καλών πρακτικών για την καθοδήγηση των κοπαδιών και το σεβασμό των προδιαγραφών του κλάστερ.
 2. Εφαρμογή συστήματος ορθολογικού (εξατομικευμένου και ισόρροπου) σιτηρεσίου και βελτίωση βοσκοτόπων:
  • Υπηρεσία που επικεντρώνεται στη σχέση διατροφής/ζωοτροφές εγγύτητας σε συνδυασμό με τη υγεία του ζώου και του τόπου παραγωγής.
  • Διασφαλίζεται από μια ομάδα που ενσωματώνει πανεπιστημιακούς ειδικούς και ερευνητές, στελέχη αναπτυξιακών εταιριών και ζωοτεχνών των Κτηνοτροφικών Συνεταιρισμών. Αυτή η ομάδα συντονίζεται από το φορέα Terra Thessalia.
 3. Μάρκετινγκ - προώθηση των γαλακτοκομικών προϊόντων Terra Thesslia και αγορές: Δράσεις προώθησης της τοπικής γαλακτοκομικής αλυσίδας και δημιουργία ενός σήματος.
 4. Υποστήριξη της μεταφοράς ερευνητικών αποτελεσμάτων στην πράξη: Σύστημα μεταφοράς προβλημάτων της γαλακτοκομικής αλυσίδας προς τα ερευνητικά κέντρα στοχεύοντας στην επίλυση προβλημάτων και συνεισφοράς στην ανάπτυξη συστήματος γεωργικών εφαρμογών.
Terra Thessalia
Κτίριο Σ.Θ.Ε.Β.
Λεωφ. Καραμανλή και Βιομηχανίας
41335 Λάρισα
T. 69 06 93 97 35
E.
Facebook LinkedIn YouTube
Developed by: Cosmos Online